Λαδή Στέλλα. ‘Συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια πολιτική: από τη θεωρία στην πράξη’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 24 (Αύγουστος 10, 2015): 79–98. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/904.