Θεοδωρίδης Πέτρος. ‘John Weiss, Συντηρητισμός και ριζοσπαστική δεξιά: Παραδοσιοκρατία, αντίδραση και αντεπανάσταση στην Ευρώπη 1770-1945’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 24 (Αύγουστος 10, 2015): 176–180. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 17, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/912.