1.
Βαρών-Βασάρ Ο. Στον απόηχο της ύπόθεσης Ντρέυϕους στην Ελλάδα. SAS [διαδίκτυο]. 7 Ιούνιος 2016 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];34:131-50. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/10252