1.
Δρουμπούκη Α-Μ. Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση. SAS [διαδίκτυο]. 15 Ιούνιος 2016 [παρατίθεται 2 Ιούλιος 2022];23:250-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/10333