1.
Δικαίος Γ. Η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών στην επανασύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος. SAS [διαδίκτυο]. 10 Μάιος 2018 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];37:139-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/10832