1.
Θεοδωρίδης Π. Προσωπική ταυτότητα, εθνική ταυτότητα και ιδιότητα του πολίτη. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 1 Ιούλιος 2022];5:55-82. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/544