1.
Δραγώνα Θ. Πολυπολιτισμικότητα: ψυχοκοινωνικές διεργασίες και πολιτικές ταυτοτήτων. SAS [διαδίκτυο]. 20 Ιούλιος 2015 [παρατίθεται 2 Ιούλιος 2022];30:17-39. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/642