1.
Στρατηλάτης Κ. Η κριτική θεωρία στην εποχή της μεσοποιημένης επικοινωνίας. SAS [διαδίκτυο]. 26 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];19:297-334. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/674