1.
Δραγώνα-Μονάχου Μ. Gilbert Hottois et Jean-Noel Missa, Nouvelle encyclopédie de bioethique: Medecine, Environement, Bioechnologie. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 19 Αύγουστος 2022];8:287-8. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/732