1.
Δαβαλάς Α. Bent Flyvbjerg, Making social science matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];12:381-2. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/785