1.
Θεοδωρίδης Π. John Weiss, Συντηρητισμός και ριζοσπαστική δεξιά: Παραδοσιοκρατία, αντίδραση και αντεπανάσταση στην Ευρώπη 1770-1945. SAS [διαδίκτυο]. 10 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 17 Αύγουστος 2022];24:176-80. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/912