1.
Μυλωνάς ΧΓ. Η συγκριτική μελέτη των εμφυλίων πολέμων. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 14 Αύγουστος 2022];11:1-35. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/915