1.
Βερβενιώτη Τ. Μια αδημοσίευτη μαρτυρία. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];11:143-69. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/920