[1]
Τσούπρου Σ. 2016. Rilke, Παλαμάς, Σαχτούρης, Αθανασιάδης: ένα σημείο συνάντησης / Rilke, Sachtouris, Palamas, Athanasiades: a point of convergence. Σύγκριση. 25, (Μαΐου 2016), 99–114. DOI:https://doi.org/10.12681/comparison.95.