(1)
Πατσαλίδης Σ. Ο Θεατρικός Χώρος σαν Πολιτιστικό Παράδειγμα: Σύντομη Διαχρονική Αναφορά. Comparison 2017, 5, 95-117.