(1)
Τσούπρου Σ. Rilke, Παλαμάς, Σαχτούρης, Αθανασιάδης: ένα σημείο συνάντησης / Rilke, Sachtouris, Palamas, Athanasiades: A Point of Convergence. Comparison 2016, 25, 99-114.