Ανδρειωμένος Γ. (2017). Οι γραμματικές αντιλήψεις των Α. Χριστόπουλου - Γ. Βηλαρά και το λογοτεχνικό τους έργο: Πρώτη απόπειρα συγκριτικής εξέτασης. Σύγκριση, 13, 258–272. https://doi.org/10.12681/comparison.10126