Τσούπρου Σ. (2016). Rilke, Παλαμάς, Σαχτούρης, Αθανασιάδης: ένα σημείο συνάντησης / Rilke, Sachtouris, Palamas, Athanasiades: a point of convergence. Σύγκριση, 25, 99–114. https://doi.org/10.12681/comparison.95