Ανδρειωμένος Γιώργος. 2017. ‘Οι γραμματικές αντιλήψεις των Α. Χριστόπουλου - Γ. Βηλαρά και το λογοτεχνικό τους έργο: Πρώτη απόπειρα συγκριτικής εξέτασης’. Σύγκριση 13 (Ιανουάριος):258-72. https://doi.org/10.12681/comparison.10126.