Πατσαλίδης Σάββας. 2017. ‘Ο Θεατρικός Χώρος σαν Πολιτιστικό Παράδειγμα: Σύντομη Διαχρονική Αναφορά’. Σύγκριση 5 (Ιανουάριος):95-117. https://doi.org/10.12681/comparison.10716.