Τσούπρου Σταυρούλα. 2016. ‘Rilke, Παλαμάς, Σαχτούρης, Αθανασιάδης: ένα σημείο συνάντησης / Rilke, Sachtouris, Palamas, Athanasiades: A Point of Convergence’. Σύγκριση 25 (Μάιος):99-114. https://doi.org/10.12681/comparison.95.