Ανδρειωμένος Γ. (2017) ‘Οι γραμματικές αντιλήψεις των Α. Χριστόπουλου - Γ. Βηλαρά και το λογοτεχνικό τους έργο: Πρώτη απόπειρα συγκριτικής εξέτασης’, Σύγκριση, 13, σσ. 258–272. doi: 10.12681/comparison.10126.