Γαλανάκης Α. Β. (2018) ‘Yvan Goll – Ε. Χ. Γονατάς: Προς μια συγκριτική ποιητική’, Σύγκριση, 26, σελ. 11–30. doi: 10.12681/comparison.11120.