Ανδρειωμένος Γ. (2017) ‘Η ξένη λογοτεχνία από μετάφραση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Το παράδειγμα των νεότερων σχολικών αναγνωσμάτων’, Σύγκριση, 9, σσ. 110–130. doi: 10.12681/comparison.11450.