Τσούπρου Σ. (2016) ‘Rilke, Παλαμάς, Σαχτούρης, Αθανασιάδης: ένα σημείο συνάντησης / Rilke, Sachtouris, Palamas, Athanasiades: a point of convergence’, Σύγκριση, 25, σελ. 99–114. doi: 10.12681/comparison.95.