[1]
Γαλανάκης Α. Β., ‘Yvan Goll – Ε. Χ. Γονατάς: Προς μια συγκριτική ποιητική’, Comparison, τ. 26, σελ. 11–30, Μαρτίου 2018.