[1]
Τσούπρου Σ., ‘Rilke, Παλαμάς, Σαχτούρης, Αθανασιάδης: ένα σημείο συνάντησης / Rilke, Sachtouris, Palamas, Athanasiades: a point of convergence’, Comparison, τ. 25, σελ. 99–114, Μαΐου 2016.