Ιωακειμίδου Λ. ‘Η ομορφιά μέσω του μύθου: κριτικές μεταμορφώσεις του αισθητισμού (1910-1930)’. Σύγκριση, τ. 15, Ιανουάριος 2017, σσ. 132-5, doi:10.12681/comparison.10103.