Κριαράς Ε. ‘Χαιρετισμός’. Σύγκριση, τ. 15, Ιανουάριος 2017, σσ. 42-44, doi:10.12681/comparison.10104.