Ανδρειωμένος Γ. ‘Οι γραμματικές αντιλήψεις των Α. Χριστόπουλου - Γ. Βηλαρά και το λογοτεχνικό τους έργο: Πρώτη απόπειρα συγκριτικής εξέτασης’. Σύγκριση, τ. 13, Ιανουάριος 2017, σσ. 258-72, doi:10.12681/comparison.10126.