Κριαράς Ε. ‘Ένα γράμμα του Charles Dedeyan για ίδρυση φιλολογικής εταιρείας’. Σύγκριση, τ. 13, Ιανουάριος 2017, σσ. 7-8, doi:10.12681/comparison.10141.