Κριαράς Ε. ‘Επιστολές του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου και η Γνωριμία των Γραμμάτων μας στο Εξωτερικό’. Σύγκριση, τ. 5, Ιανουάριος 2017, σσ. 7-13, doi:10.12681/comparison.10684.