Πατσαλίδης Σ. ‘Ο Θεατρικός Χώρος σαν Πολιτιστικό Παράδειγμα: Σύντομη Διαχρονική Αναφορά’. Σύγκριση, τ. 5, Ιανουάριος 2017, σελ. 95-117, doi:10.12681/comparison.10716.