Γαλανάκης Α. Β. ‘Yvan Goll – Ε. Χ. Γονατάς: Προς μια συγκριτική ποιητική’. Σύγκριση, τ. 26, Μάρτιος 2018, σελ. 11-30, doi:10.12681/comparison.11120.