Τσούπρου Σ. ‘Rilke, Παλαμάς, Σαχτούρης, Αθανασιάδης: ένα σημείο συνάντησης / Rilke, Sachtouris, Palamas, Athanasiades: A Point of Convergence’. Σύγκριση, τ. 25, Μάιος 2016, σελ. 99-114, doi:10.12681/comparison.95.