Ανδρειωμένος Γιώργος. ‘Οι γραμματικές αντιλήψεις των Α. Χριστόπουλου - Γ. Βηλαρά και το λογοτεχνικό τους έργο: Πρώτη απόπειρα συγκριτικής εξέτασης’. Σύγκριση 13 (Ιανουάριος 31, 2017): 258–272. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 1, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10126.