Πατσαλίδης Σάββας. ‘Ο Θεατρικός Χώρος σαν Πολιτιστικό Παράδειγμα: Σύντομη Διαχρονική Αναφορά’. Σύγκριση 5 (Ιανουάριος 30, 2017): 95–117. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 20, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10716.