Τσούπρου Σταυρούλα. ‘Rilke, Παλαμάς, Σαχτούρης, Αθανασιάδης: ένα σημείο συνάντησης / Rilke, Sachtouris, Palamas, Athanasiades: A Point of Convergence’. Σύγκριση 25 (Μάιος 16, 2016): 99–114. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 29, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/2848.