1.
Τσούπρου Σ. Rilke, Παλαμάς, Σαχτούρης, Αθανασιάδης: ένα σημείο συνάντησης / Rilke, Sachtouris, Palamas, Athanasiades: a point of convergence. Comparison [διαδίκτυο]. 16 Μάιος 2016 [παρατίθεται 25 Μάιος 2024];25:99-114. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/2848