[1]
ΠΟΥΧΝΕΡ Β., ‘«Προσληπτική πολυσταθερότητα» και«αυτoποιητικός αναδραστικός κύκλος»: Παρατηρήσεις για τα εννοιολογικά εργαλεία μιας θεωρητικής ανάλυσης της θεατρικής παράστασης’, Θεάτρου Πόλις, σελ. 21–27, Μαΐου 2023.