ΠΟΥΧΝΕΡ Β. ‘«Προσληπτική πολυσταθερότητα» και«αυτoποιητικός αναδραστικός κύκλος»: Παρατηρήσεις για τα εννοιολογικά εργαλεία μιας θεωρητικής ανάλυσης της θεατρικής παράστασης’. Θεάτρου Πόλις. Διεπιστημονικό περιοδικό για το θέατρο και τις τέχνες, Μάιος 2023, σελ. 21-27, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/theatrepolis/article/view/34560.