ΠΟΥΧΝΕΡ ΒΑΛΤΕΡ. ‘«Προσληπτική πολυσταθερότητα» και«αυτoποιητικός αναδραστικός κύκλος»: Παρατηρήσεις για τα εννοιολογικά εργαλεία μιας θεωρητικής ανάλυσης της θεατρικής παράστασης’. Θεάτρου Πόλις. Διεπιστημονικό περιοδικό για το θέατρο και τις τέχνες (Μάιος 23, 2023): 21–27. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 19, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/theatrepolis/article/view/34560.