1.
ΠΟΥΧΝΕΡ Β. «Προσληπτική πολυσταθερότητα» και«αυτoποιητικός αναδραστικός κύκλος»: Παρατηρήσεις για τα εννοιολογικά εργαλεία μιας θεωρητικής ανάλυσης της θεατρικής παράστασης. Θεάτρου Πόλις [διαδίκτυο]. 23 Μάιος 2023 [παρατίθεται 19 Ιούνιος 2024];:21-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/theatrepolis/article/view/34560