ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ INVITATION OF INTEREST

2024-04-10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αγαπητά μέλη της ακαδημαΪκής κοινότητας καθώς και της δημιουργικής κινηματογραφικής κοινότητας,
Αγαπητές/τοί συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι με την συμπλήρωση 5 χρόνων έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού μας Animation, Film, Interactive Media in Education and Culture (Afimec) προκηρύσσουμε ανοικτή πρόσκληση για την έκδοση ενός ειδικού τεύχους με θέμα :
Προσεγγίσεις Κριτικής θεώρησης οπτικοακουστικών έργων.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα γίνονται δεκτές προσεγγίσεις/μέθοδοι ανάλυσης ταινιών και τεκμηριωμένες κριτικές των ποικίλων μορφών οπτικοακουστικών μέσων από γραμμικές περιπτώσεις οπτικοακουστικών αφηγήσεων (ταινίες, ντοκιμαντέρ κλπ) μέχρι μη γραμμικές αφηγηματικές μορφές (παιχνίδια, ταινίες με σπονδυλωτή εξέλιξη, διαδραστικές προβολές κοκ).


¨Όσον αφορά στην έκταση της κάθε εισήγησης ορίζεται το ανώτερο όριο των 17 σελίδων, όπως εξάλλου ισχύει στον κανονισμό του κυρίως τεύχους του περιοδικού.

Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή μέχρι τον Οκτώβριο του 2024.

Αυτό το ειδικό τεύχος θα υποστηριχθεί από την ομάδα εργασίας τους περιοδικού μας αξιοποιώντας την εμπειρία αυτών των πέντε ετών.

Πιο συγκεκριμένα:

Για τη συγγραφή των άρθρων, θα έχετε πρόσβαση στις οδηγίες για τους συγγραφείς όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης όπου φιλοξενείται η αντίστοιχη σελίδα του περιοδικού ( https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/AFIMEC/about/submissions )
Στην ίδια κατεύθυνση διευκόλυνσης της συγγραφής και διατήρηση της ομογένειας του περιοδικού σας επισυνάπτουμε αντίστοιχο πρότυπο, πάνω στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο συγγραφέας για να ξεδιπλώσει τα επιχειρήματά του.
Η εξειδικευμένη ομάδα κριτών του περιοδικού μας διασφαλίζει την έγκαιρη ανατροφοδότηση και τη διασφάλιση της επιστημονικότητας της έκδοσης.
Όλα τα επιλεγμένα άρθρα, λαμβάνουν μοναδικό αριθμό DOI και μπαίνουν έτσι στο ευρύτερο αποθετήριο των επιστημονικών άρθρων που μπορούν να αξιοποιηθούν ως έγκυρη βιβλιογραφική αναφορά.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία που έχει η συμμετοχή σας και τη βούλησή μας αυτό το τεύχος να λάβει θεσμικό και συνεχή χαρακτήρα.

Dear members of the scientific community and of the creative cinematographic community, 

we are glad to inform you that due to the five-year- anniversary of our journal, Animation, Film, Interactive Media in Education and Culture (Afimec), we announce the open invitation of interest for the submission of articles for a special issue edition titled: Critical approaches of audiovisual projects.

In this context, film analysis approaches/methods and documented critiques of different forms of audiovisual media, from linear forms of audiovisual narrative (films, documentaries, etc.) to non-linear narrative forms (games, modular films, interactive screenings, etc.) will be accepted.
The maximum length of each contribution is set at 17 pages, as it is written in the authors' guidelines.


The call is open until October 2024.

This special issue will be supported by our experienced journal peer reviewers group

More specifically:
To write the articles, you will have access to the guidelines for authors published on the platform of the National Documentation Centre, where the corresponding page of the journal is hosted  (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/AFIMEC/about/submissions)
With the same aim of facilitating the writing process and maintaining the homogeneity of the layout of the  journal, we provide a template for the author to develop his/her arguments.
Our expert team of peer reviewers provides timely feedback and ensures the scientific quality of the publication.
All selected articles are assigned a unique DOI number, adding them to the wider repository of scholarly articles that can be cited as authoritative.