To μουσικό βίντεο «Απόκληρος1» ως διδακτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης


Αθανάσιος Χατζής
Νικολέτα Ινδοπούλου
Αλιβίζος Σοφός
Abstract
Περίληψη
Γενικό στόχο του παρόντος άρθρου αποτελεί η διερεύνηση της εκπαιδευτικής ταινίας με τίτλο «Ο Απόκληρος», που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του «ΠΜΣ Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών». Η ταινία, η οποία ανήκει στο είδος του μουσικού βίντεο κλιπ, πραγματεύεται το θέμα των ασυνόδευτων ανήλικων μέσα από τα μάτια ενός παιδιού πρόσφυγα. Επιμέρους στόχο, αποτελεί η δημιουργία διαθεματικών δραστηριοτήτων βασισμένων στη ταινία, μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν έτι περισσότερο το φαινόμενο των ασυνόδευτων ανηλίκων στον ελλαδικό χώρο. Παράλληλα, θα αναφερθούμε στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό καθώς και στην διαδικασία παραγωγής της ταινίας. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουμε τους συμμετέχοντες, τον χρόνο και τα μέσα παραγωγής, τα λογισμικά επεξεργασίας βίντεο που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς επίσης και ορισμένα τυπικά προβλήματα που ανέκυψαν στο στάδιο της παραγωγής. Καταληκτικά, παρατηρήσαμε ότι το μουσικό βίντεο του «Απόκληρου», αν και αρχικά δημιουργήθηκε με εστίαση στο φαινόμενο των ασυνόδευτων ανήλικων, εντέλει μας παρείχε την δυνατότητα να προσεγγίσουμε περισσότερα και ευρύτερα ζητήματα, όπως η κοινωνική πρόνοια, η αδιαφορία του κόσμου για τα παιδιά που ζητιανεύουν, η εκμετάλλευση των παιδιών (παιδική εργασία) και το οργανωμένο έγκλημα (αρπαγές ασυνόδευτων παιδιών).
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Βασάλλα, Π. (2005. Μάιος). Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Το Βίντεο ως τελικό προϊόν προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Δυνατότητες αξιοποίησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εισήγηση στο
Πανελ/ήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 30 Συνέδριο, Σύρος .
Καρπούζη, Ε. (2019). The living conditions of refugee/migrant unaccompanied minors in Greece and their
rights. Hellenic Open University, Patras.
Κοκκίδου, Μ. (2016α). Μουσικοί γραμματισμοί στον απόηχο του μεταμοντερνισμού: από την άγνοια, στη
συνείδηση. Στο Μ. Κοκκίδου & Ζ. Διονυσίου (Επιμ.), Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές
Μουσικής Διδασκαλίας- Μάθησης (Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική
Εκπαίδευση), 27-29 Νοεμβρίου 2015 (σσ. 3-36). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.
Πούλιος, Ι., Λυμπούδης, Α. (2013), Κινηματογραφική αγωγή: Δημιουργώντας στην τάξη μια ταινία μικρού
μήκους. Υποστηρικτικό υλικό για τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σερρών. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τσαγκάρης, Μ. (2004). Κινηματογράφος και διαφήμιση: διακειμενική, ποιοτική ανάλυση της ελληνικής
τηλεοπτικής διαφήμισης (Doctoral dissertation, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης).
Φύκαρης, Ι. (2012). Η αξιοποίηση του βίντεο και της κινούμενης εικόνας στη διδασκαλία: Μία διδακτική
δυνατότητα. Τα Εκπαιδευτικά, 103-104, 233-247.
Carlsson, S. E. (1999). Audiovisual poetry or commercial salad of images. Perspectives on music video analysis.
Music Video Theory. Retrieved August, 29, 2005.
Cambridge University Press. (2011). Definition of Video [NOUN].
Chua, C. (2009). Placing Music Video: A new audiovisual modality. Transforming Cultures eJournal, 4, 212-235
Darrington, A. (2008). Film adaptations in the classroom: an investigation of methods of teaching film and
recommendations for change. Arizona State University.
Jacobs, S. (2018). Collective narrative practice with unaccompanied refugee minors: ―The Tree of Life‖ as a
response to hardship, Clinical Child Psychology and Psychiatry, vol. 23(2), pp. 279–293
Marcuse, H. (1977). La dimension esthétique pour une critique de l’esthétique marxiste. Paris: Seuil.
McClain, J. M. (2016). A framework for using popular music videos to teach media literacy. Dialogue: The
Interdisciplinary Journal of Popular Culture and Pedagogy, 3, 38-46.
Moller, D. (2011). Redifining Music Video. Retrieved September, 7, 2018.
Partti, H., & Karlsen, S. (2010). Reconceptualising musical learning: New media, identity and community in
music education. Music Education Research, 12(4), 369-382.
Peeters, H. (2004). The semiotics of music videos: It must be written in the stars. Image [&] Narrative, 5(8), 201-
Σοφός, Α. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας και βίντεο στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Σοφός, Α, Βρατσάλης Κ. (Επιμ.). Παιδαγωγική Αξιοποίηση Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική
διαδικασία (σελ. 119 - 146). Αθήνα: ΙΩΝ.
Σοφός, Α. (2018). Η πραγματικότητα της ταινίας για την εκπαίδευση ή η εκπαιδευτική πραγματικότητα της ταινίας;
Ηλεκτρονικές σημειώσεις φοιτητών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ρόδος.
Straw, W. (1988). Music video in its contexts: popular music and post-modernism in the 1980s. Popular Music,
(3), 247-266.
Taylor, P. G. (2007). Press pause: Critically contextualizing music video in visual culture and art education.
Studies in Art Education, 48(3), 230-246
Ιστοσελίδες
ΕΚΚΑ (2019). Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α.Α) στην Ελλάδα. ΕΚΚΑ. Διαθέσιμο στο
UNHCR (2019). Greece Fact Sheet - August 2019. Διαθέσιμο στο
Most read articles by the same author(s)