Επαυξημένη πραγματικότητα και σχολικό έντυπο. Μία μελέτη περίπτωσης


Γεώργιος Μαργαρίτης
Abstract
Στο παρόν άρθρο διερευνάται το κατά πόσο είναι εφικτή και αναγκαία η ανάπτυξη μίας εκπαιδευτικής εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για το σχολικό εγχειρίδιο, καθώς και να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά και τις παιδαγωγικές αρχές που θα πρέπει να υιοθετεί.
Μεταξύ των βασικών ευρημάτων περιλαμβάνονται τα εξής: Αρχικά, προσδιορίστηκε το παιδαγωγικού πλαίσιο της επαυξημένης πραγματικότητας. Κατόπιν, από την έρευνα και τη χαρτογράφηση πεδίου διαπιστώθηκε η έλλειψη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για το ελληνικό σχολικό εγχειρίδιο, και στη συνέχεια από την ποιοτική έρευνα που διεξήχθη, αποτιμήθηκαν θετικά οι δυνατότητες της επαυξημένης πραγματικότητας από τους εκπαιδευτικούς, προσδιορίστηκαν τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για το σχολικό εγχειρίδιο και τη μαθησιακή διαδικασία, και εντοπίστηκαν τα σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μία εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας.
Στα πλαίσια της εργασίας τίθεται επίσης μία μελέτη περίπτωσης, η οποία αφορά την υλοποίηση μιας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για το μάθημα των αγγλικών της πέμπτης δημοτικού. Χρησιμοποιώντας τα ευρήματα της εργασίας ως σημείο αναφοράς, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μία πιλοτική εφαρμογή, η οποία εμπλουτίζει με επαυξημένη πραγματικότητα μία δραστηριότητα του βιβλίου.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Γεώργιος Μαργαρίτης, Δ/θμια Εκπ/ση, Λαμία
Καθηγητής Δ/θμιας Εκπ/σης, Λαμία
References
Akçayır Murat, Gokçe Akçayır (2017). Advantages and challenges associated with augmented reality for education: A systematic review of the literature. Educational Research Review. Volume 20, February 2017, Pages 1-11.
Antonioli Misty, Blake Corinne, Sparks Kelly (2014). Augmented Reality Applications in Education. Journal of Technology Studies, Volume 40, Number 2. Fall 2014
Ronald Azuma, Yohan Baillot, Reinhold Behringer, Steven Feiner, Simon Julier, Blair MacIntyre (2001). Recent Advances in Augmented Reality. Computers & Graphics, November 2001.
Barreira, J. & Bessa, Maximino & Pereira, L.C. & Adão, Telmo & Peres, Emanuel & Magalhães, Luís. (2012). MOW: Augmented Reality game to learn words in different languages: Case study: Learning English names of animals in elementary school. 1-6.
Διαθέσιμο διαδικτυακά στο https://www.researchgate.net/publication/261280115 Ανακτήθηκε Μάρτιος 2018.
Dunleavy Matt, Dede Chris (2014). Augmented Reality Teaching and Learning. Technology, Knowledge and Learning. 20. 10.1007/s10758-014-9234-4.
Kerawalla, Lucinda, Luckin, Rosemary, Seljeflot, Simon and Woolard, Adrian (2006). 'Making it real': exploring the potential of augmented reality for teaching primary school science. Virtual Reality, 10 (3-4). pp. 163-174. ISSN 1359-4338
Lee Kangdon (2012). Augmented Reality in Education and Training. TechTrends, Volume 56, Number 2 March/April 2012.
Leighton, Lisabeth & Crompton, Helen. (2017). Augmented Reality in K-12 Education. 10.4018/978-1-5225-2110-5.ch014.
Sprecht Marcus, Ternier Stefaan, and Greller Wolfgang (2011). Mobile Augmented Reality for Learning: A Case Study. Journal of the Research Center for Educational Technology (RCET). Vol. 7, No. 1, Spring 2011
Yuen, Steve Chi-Yin; Yaoyuneyong, Gallayanee; and Johnson, Erik (2011) "Augmented Reality: An Overview and Five Directions for AR in Education," Journal of Educational Technology Development and Exchange (JETDE): Vol. 4 : Iss. 1, Article 11.
DOI: 10.18785/jetde.0401.10
Hwang Gwo-Jen, Wu Po-Han (2014). Applications, impacts and trends of mobile technology-enhanced learning: a review of 2008–2012 publications in selected SSCI journals. Int. J. Mobile Learning and Organisation, Vol. 8, No. 2, 2014
Γιασιράνης, Σ., & Σοφός, Α. (2016). Παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη διδασκαλία της ενότητας «Αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή» στο Γυμνάσιο. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12(2), 122-142. doi:http://dx.doi.org/10.12681/jode.10866
Σιάκας, Σπυρίδων (2011). Αξιοποίηση της κινούμενης εικόνας (animation) και της κινηματογραφικής αφήγησης στη διαμόρφωση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για διδακτικούς / μαθησιακούς στόχους. (Διδακτορική Διατριβή). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Πάτρα.