| More
Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Βυζαντινά Σύμμεικτα;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ δημοσιεύουν άρθρα στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά. Οι οδηγίες που ακολουθούν ισχύουν και για τις πέντε γλώσσες. 

Επισκόπηση της διαδικασίας υποβολής εργασιών προς δημοσίευση

Όλες οι εργασίες προς δημοσίευση, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφερόντων του περιοδικού, εξετάζονται υπό την προϋπόθεση ότι είναι πρωτότυπες και ότι έχουν αποσταλεί για δημοσίευση μόνο στα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ. Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού (www.byzsym.org). Ο Διευθυντής Έκδοσης του περιοδικού εξετάζει τη δυνατότητα δημοσίευσης άρθρων που είναι προϊόντα ώριμης έρευνας και είναι διατυπωμένα σε άρτιο γραπτό λόγο. Οι υποβληθείσες εργασίες γίνονται δεκτές για δημοσίευση αποκλειστικά με βάση την αξία τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα «τυφλής» αξιολόγησης από κριτές. Τα αναθεωρημένα με βάση τις παρατηρήσεις των κριτών άρθρα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του περιοδικού μόλις ολοκληρωθεί η φιλολογική τους επιμέλεια και η σελιδοποίηση, υπό τον όρο ότι συνοδεύονται από όλο το απαραίτητο τεκμηριωτικό υλικό (π.χ. εικόνες και άδειες για δημοσίευση εικόνων). Η αναθεωρημένη μορφή κάθε άρθρου πρέπει να έχει λάβει υπόψη τις μετατροπές που έχουν ζητήσει οι κριτές ή ο συγγραφέας να εξηγεί γιατί δεν τις αποδέχτηκε. Πρέπει επίσης να ακολουθεί το σύστημα μορφοποίησης του περιοδικού, το οποίο περιγράφεται πιο κάτω. Τα άρθρα δημοσιεύονται σε μορφή pdf. Υποβάλλοντας μία εργασία για δημοσίευση στα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ, ο συγγραφέας αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση της διεθνούς νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα, βεβαιώνει ότι με κανένα τρόπο δεν παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και αποδέχεται την πολιτική των ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ  για τα πνευματικά δικαιώματα. 

Βιβλιοκρισίες

Παρακαλούμε αποστείλατε τα βιβλία προς κρίση στον: Υπεύθυνο Βιβλιοκρισιών, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ τομέας Βυζαντινών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα. 

Οδηγίες προς συγγραφείς/Αρχική υποβολή

Εργασίες μέχρι 15.000 λέξεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού σε μορφή αρχείου pdf (η υποβολή πρέπει να γίνει σε ένα ενιαίο αρχείο, το οποίο θα περιλαμβάνει και τις εικόνες, τους πίνακες και τις υποσημειώσεις). Μεγαλύτερα άρθρα θα εξετάζονται μόνο κατ’ εξαίρεση. Το υποβαλλόμενο κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη σε γλώσσα διαφορετική από την γλώσσα του άρθρου (μέχρι 150 λέξεις), η οποία θα τοποθετείται στο τέλος του κειμένου, καθώς και από 5 λέξεις-κλειδιά στα ελληνικά και τα αγγλικά. Το όνομα του/της συγγραφέως δεν πρέπει να φαίνεται πουθενά στο αρχείο της αρχικής υποβολής, ενώ αναφορές σε προηγούμενα άρθρα του/της συγγραφέως πρέπει να γίνονται στο τρίτο πρόσωπο. Ο Διευθυντής Περιοδικού και η Εκδοτική Επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να απορρίψουν εργασίες προτού ξεκινήσει η διαδικασία της κρίσης. Εργασίες που περνούν στο στάδιο της κρίσης αποστέλλονται σε δύο εξωτερικούς κριτές. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της κρίσης, η Εκδοτική Επιτροπή ενημερώνει τον/τη συγγραφέα για την απόφαση να γίνει αποδεκτό το άρθρο προς δημοσίευση ως έχει ή κατόπιν αλλαγών ή ότι το άρθρο απορρίπτεται. Επίσης, ενημερώνει τους συγγραφείς για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων. Σε περίπτωση διισταμένων αξιολογήσεων, η εργασία αποστέλλεται και σε τρίτο κριτή. 

Αναθεωρημένη υποβολή

Ο/Η συγγραφέας καλείται να υποβάλει το άρθρο του/της στην τελική του μορφή μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της αποδοχής του άρθρου για δημοσίευση στο περιοδικό. Η αναθεωρημένη έκδοση του άρθρου θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη τις αλλαγές που έχουν προτείνει οι αξιολογητές ή ο συγγραφέας θα πρέπει να εξηγεί γιατί δεν τις αποδέχτηκε. Μετά από την τελική υποβολή δεν επιτρέπονται μετατροπές στο άρθρο. Το αναθεωρημένο άρθρο πρέπει να είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλύονται παρακάτω (‘Προδιαγραφές για τελική υποβολή’) και να ακολουθεί τις προδιαγραφές της μορφής που περιγράφονται παρακάτω (“Μορφή”). Οι εικόνες και όλες οι απαιτούμενες άδειες δημοσίευσης πρέπει να υποβληθούν στο περιοδικό με την κατάθεση της τελικής μορφής του άρθρου. Αναθεωρημένες εργασίες θα προωθηθούν στα τελικά στάδια δημοσίευσης (δηλαδή φιλολογική επιμέλεια και σελιδοποίηση), μόνο αφού έχουν παραληφθεί το τεκμηριωτικό υλικό (π.χ φωτογραφίες) και οι αναγκαίες άδειες αναπαραγωγής υλικού που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (π.χ. φωτογραφίες, σχέδια), και υπό τον όρο ότι είναι διαμορφωμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού. Οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τα κείμενά τους για τελευταία φορά, αφού αυτά έχουν περάσει το στάδιο της φιλολογικής επιμέλειας. Καλούνται να δώσουν τα σχόλιά τους στις προτεινόμενες αλλαγές μέσα σε τρεις ημέρες από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν, το άρθρο τους δημοσιεύεται σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνει ο επιμελητής του κειμένου. Οι συγγραφείς μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της εργασίας τους στην εκδοτική διαδικασία μέσω του λογαριασμού τους στην ιστοσελίδα του περιοδικού. 

Προδιαγραφές για τελική υποβολή

Α. Τα παρακάτω πρέπει να υποβληθούν ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία (το όνομα του κάθε αρχείου πρέπει να αποτελείται από το επίθετο του συγγραφέα και τη χαρακτηριστική συντομογραφία του τύπου του αρχείου, σύμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα):

1. Αναθεωρημένη εργασία και υποσημειώσεις σε Microsoft Word και σε pdf αρχεία, συνολικά δύο αρχεία (παράδειγμα: ΠαπαδόπουλοςΚείμενο.doc και ΠαπαδόπουλοςΚείμενο.pdf). Προς το παρόν, το περιοδικό δεν δέχεται εργασίες σε Microsoft Word 2007. Το αρχείο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής, με τη σειρά που παρατίθενται: Τον τίτλο της εργασίας, το όνομα (ονόματα) του/της συγγραφέα, τον φορέα στον οποίο ανήκει, την πλήρη ταχυδρομική του/της διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο εργασίας, την περίληψη του άρθρου και το κυρίως κείμενο του άρθρου με τις υποσημειώσεις. Αν υπάρχουν αλλαγές στον τίτλο ή/και στην περίληψη του άρθρου πρέπει να ειδοποιηθεί ο Διευθυντής Έκδοσης στην επιστολή που του στέλνει ο συγγραφέας (βλέπε παρακάτω).

2. Εικόνες. Η κάθε μία υποβάλλεται ως ξεχωριστό αρχείο TIFF. Ο τίτλος του αρχείου περιλαμβάνει τον αριθμό που χαρακτηρίζει την εικόνα. Οι εικόνες αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο (παράδειγμα: ΠαπαδόπουλοςΕικόνα1.tiff ή ΠαπαδόπουλοςΣχέδιο1.tiff)

3. Κατάλογος από λεζάντες σε Microsoft Word. Καταγράψτε χωριστά με συνεχόμενη αρίθμηση σε αραβικούς αριθμούς τις λεζάντες όλων των εικόνων/σχεδίων που παρουσιάζονται στο κείμενο (παράδειγμα: ΠαπαδόπουλοςΛεζάντες.doc).

4. Παραρτήματα ή κατάλογοι (εάν υπάρχουν) σε αρχείο Microsoft Word και pdf, συνολικά δύο αρχεία ανά παράρτημα/κατάλογο (παράδειγμα: ΠαπαδόπουλοςΠαράρτημα1.doc και ΠαπαδόπουλοςΠαράρτημα1.pdf).

5. Πίνακες (εάν υπάρχουν) σε αρχείο Microsoft Word και pdf, συνολικά δύο αρχεία ανά πίνακα (παράδειγμα: ΠαπαδόπουλοςΠίνακας1.doc και ΠαπαδόπουλοςΠίνακας1.pdf). Ο κάθε πίνακας συνοδεύεται από μία λεζάντα στο κάτω μέρος του. Οι πίνακες αριθμούνται με συνεχόμενη αρίθμηση σε αραβικούς αριθμούς με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο.

Β. Τα παρακάτω αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτύπου (φαξ) στο περιοδικό στο +30 210 7273629:

1. Μία υπογεγραμμένη επιστολή προς τον Διευθυντή Έκδοσης του περιοδικού, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Να διευκρινίζεται, αν οι επισημάνσεις των αξιολογητών έγιναν δεκτές και αν όχι για ποιο λόγο.

β. Να επισημαίνεται αν έχουν γίνει αλλαγές στο αρχικό κείμενο που υποβλήθηκε στο περιοδικό και τους λόγους για τους οποίους έγιναν αυτές.

γ. Έναν κατάλογο όλων των ηλεκτρονικών αρχείων που υποβλήθηκαν μαζί με το άρθρο και το περιεχόμενό τους.

δ. Έναν κατάλογο με τα υπολογιστικά προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για να παραχθούν ηλεκτρονικά οι εικόνες, συμπεριλαμβανομένης και της συγκεκριμένης έκδοσης του κάθε προγράμματος.

2. Οι άδειες για αναπαραγωγή υλικού που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Ο συγγραφέας είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε έξοδα σχετίζονται με τις άδειες αυτές. Τα άρθρα δεν δημοσιεύονται μέχρι οι συγκεκριμένες άδειες να παραληφθούν από το περιοδικό.

 

Μορφή

Οι συγγραφείς παρακαλούνται να ακολουθούν τους κρατούντες κανόνες κάθε γλώσσας όσον αφορά στον τονισμό, στη χρήση κεφαλαίων, στις ημερομηνίες και στις χρονολογικές περιόδους κ.τ.λ., και να τους εφαρμόζουν με συνέπεια σε όλο το άρθρο τους. Για άρθρα στην αγγλική γλώσσα είναι δεκτή τόσο η βρετανική γραμματική όσο και αυτή των Η.Π.Α., αλλά οι συγγραφείς πρέπει να είναι συνεπείς στη χρήση του ενός ή του άλλου συστήματος.

Ξένες λέξεις

Ξένες λέξεις ή φράσεις που δεν χρησιμοποιούνται συχνά στη γλώσσα του άρθρου πρέπει να δίδονται σε πλάγια γράμματα.

Γραμματοσειρές

Χρησιμοποιείστε γραμματοσειρές Unicode για γλώσσες που δεν χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο, όπως ελληνικά ή αραβικά. Γραμματοσειρές Unicode για τις περισσότερες γλώσσες διατίθενται χωρίς χρέωση στο διαδίκτυο.

Μεταγραφή σε λατινικούς χαρακτήρες

Οι συγγραφείς μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα μεταγραφής που προτιμούν, το οποίο όμως πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια. Εφόσον το άρθρο κατατίθεται προς δημοσίευση σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, τότε οι παραπομπές σε δημοσιεύσεις σύγχρονων έργων γραμμένων σε ελληνικό, κυριλλικό, αραβικό ή άλλο αλφάβητο, εκτός του λατινικού, το όνομα του συγγραφέα μεταγράφεται σε λατινικό αλφάβητο. Οι τίτλοι των έργων παραμένουν ως έχουν στα ελληνικά, ενώ μεταγράφονται σε λατινικό αλφάβητο, εφόσον είναι γραμμένες στο κυριλλικό, αραβικό ή άλλο αλφάβητο, εκτός του ελληνικού και του λατινικού.

 Ο τόπος έκδοσης των δημοσιευμάτων της βιβλιογραφίας πρέπει να παραμένει στη γλώσσα έκδοσης του δημοσιεύματος στο οποίο γίνεται η παραπομπή.

Κατ’ εξαίρεση, ο τόπος έκδοσης των δημοσιευμάτων της βιβλιογραφίας που έχουν εκδοθεί στο ελληνικό, κυριλλικό, αραβικό ή άλλο αλφάβητο εκτός του λατινικού πρέπει να μεταγράφονται στη γλώσσα του άρθρου που κατατίθεται προς έκδοση στα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ.

Παραθέματα

Παραθέματα από αρχαίους και μεσαιωνικούς συγγραφείς θα πρέπει να δίνονται σε πλάγια γράμματα. Παραθέματα από σύγχρονους συγγραφείς θα πρέπει να δίνονται σε εισαγωγικά.

Φωτογραφίες και λεζάντες

Οι φωτογραφίες υποβάλλονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται πιο κάτω.

 Η αρίθμηση των φωτογραφιών ή σχεδίων ή χαρτών πρέπει να είναι συνεχής, σε αραβικούς αριθμούς.

 Οι αναφορές εντός του κειμένου σε φωτογραφίες ή χάρτες που δημοσιεύονται στο άρθρο πρέπει να ακολουθούν συνεχή αρίθμηση με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο.

 Όλες οι εικόνες, τα σχέδια και οι χάρτες πρέπει να συνοδεύονται από λεζάντες. Εάν προέρχονται από άλλη δημοσίευση, η λεζάντα πρέπει να αναφέρεται στη δημοσίευση αυτή, συμπεριλαμβανομένης και της σελίδας ή/και εικόνας από την οποία έχει αντιγραφεί. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα πνευματικά δικαιώματα της εικόνας ανήκουν σε τρίτους, πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτούς με τον τρόπο που οι ίδιοι υποδεικνύουν.

Παράδειγμα λεζάντας: Σταυρός-Λειψανοθήκη, ύστερος 8ος - πρώιμος

9ος αιώνας μ.Χ., The Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη, αρ.

ευρ. 17.190-715b (άδεια φωτ.: Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης).

Κατάλογοι

Τα λήμματα καταλόγων πρέπει να έχουν συνεχόμενη αρίθμηση και να υπάρχει συνέπεια στον τρόπο παρουσίασης.

Πίνακες

Η αρίθμηση των πινάκων πρέπει να είναι συνεχόμενη κατά τη σειρά που παρουσιάζονται στο κείμενο, με αραβικούς αριθμούς. Οι πίνακες πρέπει να συνοδεύονται από λεζάντες στο κάτω μέρος τους.

Αριθμοί και μετρήσεις

Οι αριθμοί από το ένα έως το εννέα δίνονται ολογράφως. Μεγαλύτεροι του εννέα αριθμοί δίνονται σε αραβικούς αριθμούς, εκτός εάν βρίσκονται στην αρχή πρότασης, οπότε δίνονται ολογράφως. Σε βιβλιογραφικές παραπομπές οι αραβικοί αριθμοί προτιμώνται από τους λατινικούς ή ελληνικούς για αναφορές σε αριθμήσεις περιοδικών, σειρών μονογραφιών κ.τ.λ. Οι μετρικές μονάδες πρέπει να αναγράφονται με αριθμητικά ψηφία και όχι ολογράφως (π.χ. 2 μ.). Για κάθε είδους μετρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιείται το μετρικό σύστημα.

Υποσημειώσεις

Στις υποσημειώσεις ο αύξων αριθμός τους πρέπει να είναι κατεβασμένος και να ακολουθείται από τελεία. Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται σε υποσελίδιες υποσημειώσεις και όχι στο τέλος του άρθρου. Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται πλήρως την πρώτη φορά και συντομογραφούνται στη συνέχεια. Οι πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα του συγγραφέα σε καπιταλάκια (Μικρά Κεφαλαία/Small Caps), τον τίτλο του έργου, τη σειρά ή το περιοδικό (όπου χρειάζεται), τον τόπο δημοσίευσης, τη χρονολογία δημοσίευσης, και τις σελίδες. Οι συντομογραφημένες αναφορές πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα του συγγραφέα σε καπιταλάκια (γράφουμε το όνομα με πεζά και δίνουμε στη συνέχεια την εντολή: Μικρά Κεφαλαία/Small Caps), μία λέξη ή φράση-κλειδί από τον τίτλο του έργου, καθώς και τις σελίδες. Το σύστημα αναφοράς με το όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία (Σύστημα Χάρβαρντ) δεν χρησιμοποιείται. Οι αναφορές πρέπει να γίνονται σε συγκεκριμένους αριθμούς σελίδων.

Παράδειγμα πλήρους βιβλιογραφικής αναφοράς: L. JAMES, Art and Text in Byzantine Art, Cambridge 2007.

Παράδειγμα συντομογραφημένης βιβλιογραφικής αναφοράς: JAMES, Art and Text, 20-76.

 

Προδιαγραφές βιβλιογραφικών αναφορών με παραδείγματα:

 

Άρθρο

G. OSTROGORSKY, La commune rurale byzantine (Loi agraire - Traité fiscal - Cadastre de Thèbes), Byz 32 (1962), 139-166.

Άρθρο σε συλλογικό τόμο

M. GEROLYMATOU, Le commerce, στο: La Bithynie au Moyen Age, εκδ. B. GEYER - J. LEFORT [Réalités byzantines 9], Paris 2003, 485-498.

Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου

CH. GASPARIS, Catastica Feudorum Crete: Land ownership and political changes in medieval Crete (13th-15th centuries), στο: Diplomatics in the Eastern Mediterranean. 1000-1500, εκδ. A. D. BEIHAMMER, - M. G. PARANI - CH. D. SCHABEL, Leiden 2008, 49-61.

Βιβλίο ενός συγγραφέα

D. NICOL, Studies in Late Byzantine History and Prosopography, London 1986.

Βιβλίο που ανήκει σε σειρά

T. G. KOLIAS, Byzantinische Waffen. Ein Beitrag zur byzantinischen Waffenkunde von den Anfängen bis zur lateinischen Eroberung [Byzantina Vindobonensia 17], Wien 1988.

Μετάφραση

Σ. ΒΡΥΩΝΗΣ, Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού της Μικράς Ασίας και η διαδικασία του εξισλαμισμού (11ος έως 15ος αιώνας), μετ. K. ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΟΥ, Αθήνα 1996.

Ανατύπωση

W. HEYD, Histoire du commerce du Levant au Moyen Age, τ. 1-2, Leipzig 1885-1886 (Amsterdam 1967).

Αναθεωρημένη Έκδοση

D. A. ZAKYTHINOS, Le despotat grec de Morée (αναθ. έκδ. Χ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ), London 1975.

Βιβλιοκρισία

D. Ι. CONSTANTELOS, βιβλιοκρισία του A. SHARF, Byzantine Jewry: From Justinian to the Fourth Crusade, New York 1971, στο: AHR 77 (1972), 499-500.

Λήμμα σε εγκυκλοπαίδεια έργο αναφοράς

ODB, τ. 2, λήμμα Germanos I, patriarch of Constantinople (A. KAZHDAN).

 

Συντομογράφηση αρχαίων και μεσαιωνικών συγγραφέων

Οι συγγραφείς την πρώτη φορά που παραπέμπουν σε αρχαίο ή μεσαιωνικό συγγραφέα πρέπει να αναγράφουν τον πλήρη τίτλο του έργου και την έκδοση στην οποία γίνεται η παραπομπή, κατά προτίμηση στην τελευταία δόκιμη έκδοση. Στις επόμενες παραπομπές να ακολουθείται ο πλέον δόκιμος τρόπος συντομογράφησης.

Συντομογράφηση σύγχρονων έργων και περιοδικών

Χρησιμοποιούνται οι συντομογραφίες σύγχρονων έργων και περιοδικών, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ σε pdf.

 

Εικόνες

Οι εικόνες υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του περιοδικού σε μορφή TIFF. Οι συγγραφείς πρέπει να ενημερώσουν τον Διευθυντή Έκδοσης για τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ψηφιοποίηση των εικόνων, περιλαμβανομένης και της συγκεκριμένης έκδοσης του κάθε προγράμματος. Οι εικόνες πρέπει να υποβάλλονται με τον προσανατολισμό που επιθυμεί ο/η συγγραφέας, ενώ σε εικόνες αντικειμένων είναι καλό να υπάρχει κλίμακα. Όλες οι εικόνες πρέπει να έχουν συνεχόμενη αρίθμηση με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο. Στη δημοσίευση οι εικόνες θα παρουσιάζονται στο τέλος του κάθε άρθρου. Ο Διευθυντής Έκδοσης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει εικόνες χαμηλής

ποιότητας που δεν αντιστοιχούν στις προδιαγραφές του περιοδικού.

 

Προδιαγραφές εικόνων:

Μαυρόασπρες εικόνες

Οι μαυρόασπρες εικόνες πρέπει να έχουν τύχει επεξεργασίας σε grayscale mode σε μορφή TIFF και πρέπει να προέρχονται από έντυπες φωτογραφίες υψηλής ποιότητας. Η ανάλυση πρέπει να είναι στα 350 dpi, σε μέγεθος ίσο με αυτό στο οποίο ο/η συγγραφέας επιθυμεί να εμφανίζονται στο άρθρο (100%).

Έγχρωμες εικόνες

Οι έγχρωμες εικόνες πρέπει να υποβάλλονται σε RGB mode σε μορφή TIFF. Η ανάλυση πρέπει να είναι στα 350 dpi, σε μέγεθος ίσο με αυτό στο οποίο ο/η συγγραφέας επιθυμεί να εμφανίζονται στο άρθρο (100%).

Σχέδια και χάρτες

Τα σχέδια και οι χάρτες πρέπει να υποβάλλονται σε ανάλυση τουλάχιστον 1200 dpi και σε μέγεθος ίσο με αυτό στο οποίο ο/η συγγραφέας επιθυμεί να εμφανίζονται στο άρθρο (100%).

Υποβάλλονται σε μορφή TIFF ως line art ή bitmap. Αρχεία μεγάλου μεγέθους πρέπει να αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας LZW συμπίεση (compression), η οποία παρέχεται από την εφαρμογή. Τα σχέδια πρέπει να συνοδεύονται από την ένδειξη για τον Βορρά και από ένδειξη της κλίμακας.

 

Άδειες αναπαραγωγής

Ο συγγραφέας είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών για την αναπαραγωγή υλικού, τα πνευματικά δικαιώματα του οποίου ανήκουν σε τρίτους, όπως π.χ. εικόνες και σχέδια. Eπίσης είναι υπεύθυνος για τα έξοδα που σχετίζονται με την εξασφάλιση τέτοιων αδειών. Η παραγωγή των άρθρων ξεκινά μόνο αφού οι σχετικές άδειες φτάσουν στο περιοδικό.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Οι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύονται στα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των άρθρων τους, δίνοντας στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης. Άρθρα που δημοσιεύονται στα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, χωρίς όμως δικαίωμα τροποποίησης (δημιουργία νέου παράγωγου έργου) και με αναφορά πάντοτε στον συγγραφέα και στην πρώτη δημοσίευση. Τo Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει, να αναπαράγει, να παρουσιάζει στο κοινό, να διανέμει και να χρησιμοποιεί άρθρα που δημοσιεύονται στα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ σε οποιοδήποτε μέσο και μορφή, είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος συλλογικών έργων, για ολόκληρο το χρόνο διάρκειας προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και για όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, το δικαίωμα δημοσίευσης των άρθρων σε τεύχη του περιοδικού ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ, αναπαραγωγής και διανομής μεμονωμένων αντιγράφων των άρθρων, αναπαραγωγής ολόκληρων των άρθρων σε άλλη έκδοση του ΕΙΕ, και αναπαραγωγής και διανομής των άρθρων ή περίληψης αυτών με χρήση πληροφορικού συστήματος αποθετηρίου.__

 

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

  1. Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή έχει δοθεί μια εξήγηση στα Σχόλια προς τον επιμελητή).
  2. Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ή WordPerfect.
  3. Έχουν δοθεί τα URL για πρόσβαση σε αναφορές online, όπου υπήρχαν διαθέσιμα.
  4. Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, και όχι στο τέλος αυτού.
  5. Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες πρους τους συγγραφείς, που βρίσκονται στην σελίδα "Σχετικά με το περιοδικό".
  6. Κατά την υποβολή σε ενότητα του περιοδικού που χρησιμοποιεί αξιολόγηση, έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες που ορίζονται στη Διασφάλιση "τυφλής"
 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Οι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύονται στα  ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των άρθρων τους, δίνοντας στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης. Άρθρα που δημοσιεύονται στα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, χωρίς δικαίωμα τροποποίησης (δημιουργία παράγωγου έργου) με αναφορά στο συγγραφέα και στην πρώτη δημοσίευση για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς(άδεια Creative Commons 4.0). To Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει, να αναπαραγάγει, να παρουσιάζει στο κοινό, να διανέμει και χρησιμοποιεί άρθρα που δημοσιεύονται στα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ σε οποιοδήποτε μέσο και μορφή είτε μεμονωμένα είτε ως μέρη συλλογικών  έργων, για όλο το χρόνο διάρκειας προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και για όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, το δικαίωμα δημοσίευσης των άρθρων σε τεύχη του περιοδικού ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ, αναπαραγωγής και διανομής μεμονωμένων αντιγράφων των άρθρων, αναπαραγωγής ολόκληρων των άρθρων σε άλλη έκδοση του ΕΙΕ, και αναπαραγωγής και διανομής των άρθρων ή περίληψης αυτών με χρήση πληροφορικού συστήματος αποθετηρίου.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονoματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.