| More

"Something Good for the Soul". Crime and Repentance in Apophthegmata Patrum

Views: 1018 Downloads: 740
Fotis VASILEIOU
Fotis VASILEIOU

Abstract


Τὸ ἄρθρο ἀναφέρεται στὴν πεποίθηση χριστιανῶν καὶ ἐθνικῶν τοῦ
5ου αἰώνα, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὑποδεχόταν στοὺς κόλπους της ὅλους
ἀνεξαιρέτως τοὺς ἁμαρτωλούς, ἀκόμα καὶ ἐκείνους ποὺ βαρύνονταν μὲ
εἰδεχθῆ ἐγκλήματα, καὶ τοὺς παρεῖχε τὴν εὐκαιρία νὰ βροῦν συγχώρηση.
Ἑστιάζοντας στὴν διήγηση τοῦ ἀββᾶ Ἀπολλὼ τοῦ Σκητιώτη ἐξετάζεται
ὁ τρόπος ποὺ ἐπέδρασε ἡ ἰδέα τῆς μετάνοιας κυρίως στὴ ζωὴ τῶν ἁπλῶν
ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ ἡ στάση τῶν ἀσκητῶν ἀπέναντι στὸ δικαϊκὸ
σύστημα τῆς Αὐτοκρατορίας. Ὁ «ἀγροῖκος» Ἀπολλὼ μετὰ ἀπὸ ἕνα
ἀποτρόπαιο ἔγκλημα ἐγκατέλειψε τὰ ἐγκόσμια καὶ βρῆκε καταφύγιο
στὴ Σκήτη. Ἐκεῖ μέσω τοῦ σκληροῦ ἀσκητικοῦ κανόνα ποὺ ἐπέβαλε
στὸν ἑαυτό του, κατάφερε ὄχι μόνο νὰ νιώσει ὅτι συγχωρήθηκε, ἀλλὰ νὰ
ἐνταχθεῖ πλήρως στὴν ἀναχωρητικὴ κοινότητα καὶ να διαμορφώσει μιὰ
νέα ταυτότητα, ἐκείνη τοῦ «ἀββᾶ» Ἀπολλώ.


Keywords


Ἀποφθέγματα πατέρων; Μοναχισμός; μετάνοια; έγκλημα; πρώιμο Βυζάντιο

Full Text:

PDF

References


Hans A. Pohlsander, Crispus: Brilliant Career and Tragic End, Historia. Zeitschrift für alte Geschichte 33 (1984), 79-106

D. Woods, “On the Death of the Empress Fausta.” Greece & Rome 45.1 (April 1998), 70-86

T.D. Barnes, Constantine: Dynasty, Religion and Power in the Later Roman Empire, MA and Oxford 2011

A. C. Torrance, Repentance in Late Antiquity: Eastern Asceticism and the Framing of the Christian Life c. 400-650 CE, Oxford 2012

I. L.E. Ramelli, Forgiveness in Patristic Philosophy: The Importance of Repentance and the Centrality of Grace, in C. L. Griswold and D. Konstan (eds), Ancient Forgiveness: Classical, Judaic, and Christian, Cambridge 2012, 195-215

T. Vivian, Monks, Middle Egypt, and Metanoia: The Life of Phib by Papohe the Steward (Translation and Introduction), JECS 7:4 (1999), 547–571

Historia Monachorum in Aegypto, ed. André-Jean Festugière, Brussels 1971

E. Wipszycka, Moines et communautés monastiques en Égypte (IVe-VIIIe siècles), Varsovie 2009

E. Wipszycka, Resources and economic activities of the Egyptian monastic communities (4th-8th century), JJP 41 (2011), 159-263

C. Rapp, The Origins of Hagiography and the Literature of Early Monasticism: Purpose and Genre between Tradition and Innovation, in C. Kelly, R. Flower and M. Stuart Williams (eds.), Unclassical Traditions, vol. 1, Alternatives for the Classical Past in Late Antiquity, Cambridge 2010, 119-130

A. Guillaumont, Le problème des deux Macaires, Irénikon 48 (1975), 41-59

S. Rubenson, The Formation and Re-formation of the Sayings of the Desert Fathers, Studia Patristica 55 (2013), 5-22

P. Cox Miller, The Corporeal Imagination: Signifying the Holy in Late Ancient Christianity, Philadelphia 2009

J.-C. Guy, Educational Innovation in the Desert Fathers, ECR 6 (1974), 44-51

L. Larsen, On learning a New Alphabet: The Sayings of the Desert Fathers and the Monostichs of Menander, in Early Monasticism and Classical Paideia, ed. M. Vinzent and S. Rubenson, SP 55.3 (2013), 59-77

L. Larsen, The Apophthegmata Patrum and the Classical Rhetorical Tradition, SP 39 (2006) 409-16

L. Larsen, The Apophthegmata Patrum: Rustic Rumination or Rhetorical Recitation?, Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 22 (2008), 21-31

H. Rydell Johnsén, Renunciation, Reorientation and Guidance: Patterns in Early Monasticism and Ancient Philosophy, SP 55.3 (2013), 79-94

R. Valantasis, Constructions of Power in Asceticism, JAAR 63 (1995), 775-821

R. Valantasis, The Making of the Self: Ancient and Modern Asceticism, Eugene 2008

W. Brandes, Apokalyptisches in Pergamon, Byzantinoslavica 48 (1987), 1-11

W. Brandes, Byzantine Cities in the Seventh and Eight Centuries – Different Sources, Different Histories?, in G. P. Brogiolo and B. Ward-Perkins (eds.), The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages, Leiden 1999, 25-57

A. Z. Bryen, Violence in Roman Egypt: A Study in Legal Interpretation, Philadelphia 2013

S. Adam, La femme enceinte dans les papyrus, Anagennesis 3 (1983), 9-19

M. Parca, Violence by and against Women in Documentary Papyri from Ptolemaic and Roman Egypt, in H. Melaerts and L. Mooren (eds.), Le rôle et le statut de la femme en Égypte hellénistique, romaine et byzantine. Actes du colloque international. Bruxelles - Leuven 27-29 Novembre 1997, (Studia Hellenistica 37), Paris – Leuven – Sterling 2002, 291-293

C. Rapp, “Desert, City, and Countryside in the Early Christian Imagination”, in The Encroaching Desert. Egyptian Hagiography and the Medieval West, J. Dijkstra – M. Van Dijk (eds.), Leiden – Boston 2006, 93-112

P. Brown, Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity, Columbia 1988

D. Brakke, Demons and the Making of the Monk: Spiritual Combat in Early Christianity, Cambridge 2006

S. Troianos, Ἡ ἐκκλησιαστικὴ δικονομία μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ Ἰουστινιανοῦ, Athens 1964

W. Hartmann and K. Pennington , The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500, Washington 2012

W. Harmless, Desert Christians. An Introduction to the Literature of Early Monasticicm, Oxford: Oxford University Press 2004

V. L. Wimbush, “Ascetic Behavior and Color-ful Language: Stories about Ethiopian Moses”, Semeia 58 (1992), 81-92

Patricia Cox Miller, Desert Asceticism and ‘The Body from Nowhere’, JECS 2.2 (1994), 137-153

D. Burton-Christie, The Word in the Desert: Scripture and the Quest for Holiness in Early Christian Monasticism, New York 1993

D. Krueger, “The Old Testament in Monasticism,” in P. Magdalino and Robert Nelson (eds), The Old Testament in Byzantium, Washington DC 2010, 199-221

B.E. Daley, S.J. and P.R. Kolbet (eds), The Harp of Prophecy. Early Christian Interpretations of the Psalms, Notre Dame 2015

B. Flusin, Le serviteur caché, ou Le saint sans existence, in P. Agapitos and P. Odorico (ed.), Les Vies de saints : genre littéraire ou biographie historique ?, [Dossiers byzantins 4], Paris 2004, 59-71

D.J. Kyrtatas, Seeking Paradise in the Egyptian Desert, in A. Scafi, The Cosmography of Paradise. The Other World from Ancient Mesopotamia to Medieval Europe, London 2016, pp. 127-135

P. Magdalino (ed.), New Constantines: The Rhythm of Imperial Renewal in Byzantium, 4th–13th Centuries, Society for the Promotion of Byzantine Studies 2, Hampshire 1994

H.A. Drake, Constantine and the Bishops. The Politics of Intolerance. Baltimore 2000

T. G. Elliott, The Christianity of Constantine the Great, Scranton 1996

P. Stephenson, Constantine. Unconquered Emperor, Christian Victor, London 2009

B. Ward, The Lives of the Desert Fathers, the Historia Monachorum in Aegypto, CistSS 34, London – Oxford 1981

T. G. Eliot. The Christianity of Constantine the Great, Scranton 1996

R. Van Dam, The Roman Revolution of Constantine, Cambridge 2007.

T.D. Barnes, Constantine and Eusebius, Cambridge – London, 1981

D. Konstan, Before Forgiveness: The Origins of a Moral Idea, Cambridge – New York 2010


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Fotis Vasileiou

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.