| More

Οι Φαντασιακές Κοινότητες των Αλλων: Η Περίπτωση των Σελτζούκων Τούρκων

Views: 528 Downloads: 517
Aleksandar JOVANOVIC
Aleksandar JOVANOVIC

Περίληψη


Στα τέλη του 11ου αιώνα οι βυζαντινοί ιστοριογράφοι άρχισαν να χρησιμοποιούν μια σειρά κλασσικών και λαϊκότροπων εθνωνυμιών σε μια προσπάθεια να περιγράψουν τους Σελτζούκους Τούρκους, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σταδιακά στην Μικρά Ασία και γρήγορα έγιναν οι κύριοι εχθροί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή. Μελετώντας τα κλασσικά και σύγχρονα εθνωνύμια σε ιστοριογραφικά έργα της περιόδου από τα τέλη του 11ου αιώνα μέχρι το μέσον του 13ου αιώνα, υποστηρίζω ότι η εξέλιξη και χρήση των όρων Πέρσης, Τοῦρκος και Τουρκομάνος ήταν ριζωμένες περισσότερο σε προσπάθεια απεικόνισης σύγχρονων πολιτικών πραγματικοτήτων παρά στη μίμηση κλασσικών προτύπων. Με αυτή την εργασία εξετάζω, λοιπόν, πως αυτά τα εθνωνύμια, όταν χρησιμοποιούνται στην ιστοριογραφία, αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι Ρωμαίοι του Μεσαίωνα αντιλαμβάνονταν τόσο τη δική τους όσο και την ταυτότητα των άλλων.

Λέξεις κλειδιά


ethnonyms; identity; Seljuk Turks; Byzantine historiography; Romanitas

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

Αναφορές


Akropolites, George, Georgii Acropolitae Opera, vol. 1, ed. A. Heisenberg 2nd ed, Stuttgart 1978.

Bryennios, Nikephoros, Nicephori Bryennii Historiarum libri quattuor, ed. P. Gautier [CFHB], Brussels 1975.

Choniates, Niketas, Nicetae Choniatae Historia, ed. Jan Louis van Dieten [CFHB], Berlin 1975.

Kinnamos, Ioannes, Epitome rerum ab Joanne et Manuele Comnenis gestarum, ed. A. Meineke, Bonn 1836.

Komnene, Anna, Annae Comnenae Alexias, eds. D.R. Reinsch et A, Kambylis [CFHB], Berlin/New York 2001.

Skylitzes, John, Ioannis Scylitzae synopsis historiarum, ed. Hans Thurn [CFHB], Berlin/New York, 1973.

William of Tyre, Willelmi Tyrensis Archiepiscopi Chronicon, ed. R. B. C. Huygens. 2 vols. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, vols. 38 & 38a. Turnholt 1986.

Michael Attaleiates The History, eds. And transl. A. Kaldellis and D. Krallis, Cambridge, MA/London 2012 [Dumbarton Oaks Medieval Library].

Angelov A., In Search of God's Only Emperor: Basileus in Byzantine and Modern Historiography, Journal of Medieval History 40 (2014), 123–141.

Woodman A.J., Rhetoric in Classical Historiography, Portland 1988.

Kadellis A., The Byzantine Republic: People and Power in New Rome, Cambridge, MA/London, UK 2015.

Kaldellis A., Did the Byzantine Empire have “Ecumenical” or “Universal” Aspirations?, in C. Ando and S. Richardson, eds., Ancient States and Infrastructural Power: Europe, Asia, and America, Philadelphia 2017, 272–300.

Kaldellis A., Ethnography after Antiquity: Foreign Peoples and Lands in Byzantine Literature, Philadelphia 2013.

Kaldellis A., Hellenism in Byzantium: The Transformations of the Greek Identity and the Reception of Classical Tradtion, Cambridge 2008.

Peacock A.C.S., The Seljuk Sultanate of Rum and the Turkmen of the Byzantine Frontier, 1206–1279, Al-Masaq: Journal of Medieval Mediterranean 26 (2014), 267–287.

Beihammer A.D., Byzantium and the Emergence of Muslim-Turkish Anatolia ca. 1040–1130, London/New York 2017.

Kaldellis A., The Social Scope of Roman Identity, ByzSym 27 (2017), 173-210.

Anderson B., Imagined Communities: Reflections of the Origin and Spread of Nationalism, London/New York 2006.

Ando C., and Provincial Loyalty in the Roman Empire, Berkley/Los Angeles/London 2000.

Ando C., Law, Language, and Empire in the Roman Tradition, Philadelphia 2011.

Ando C., Roman Social Imageries: Language and Thought in Contexts of Empire, Toronto 2015.

Cahen C., Pre Ottoman Turkey: A General Survey of the Material and Spiritual Culture and History, c.1071-1330, transl. and ed. by P.M. Holt, Harlow 2001.

Mango C., Byzantine Literature as a Distorting Mirror: An Inaugural Lecture Delivered before the University of Oxford on 21 May 1974, Oxford 1975.

Brand C.M., The Turkish Element in Byzantium, Eleventh-Twelfth Centuries, Dumbarton Oaks Papers 43 (1989), 1-25.

Beihammer D.A., Strategies of Identification and Distinction in the Byzantine Discourse on the Seljuk Turks, Visions the of Community in Post-Roman World: The West, Byzantium and the Islamic World, 800–1100, ed. W. Pohl et al., London/New York 2012, 499–510.

Korobeinikov D., ‘The King of the East and the West’: the Seljuk Dynastic Concept and Titles in the Muslim and Christian Sources, in eds. A.C.S. Peacock and S.N. Yildiz, The Seljuks of Anatolia: Court and Society in the Medieval Middle East, London 2013, 68–90.

Korobeinikov D., Byzantium and the Turks in the Thirteenth Century, Oxford 2014.

Krallis D., Historiography as Political Debate, in The Cambridge Intellectual History of Byzatnium, eds. A. Kaldellis and N. Siniossoglou, Cambridge 2017, 599–614.

Krallis D., Imagining Rome in Medieval Constantinople: Memory, Politics, and the Past in the Middle Byzantine Period, in P. Lambert and B. Weiler ed. How the Past was Used. Essays in Historical Culture, London, 2017.

Krallis D., Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Eleventh Century Byzantium, Tempe 2012.

Honigmann E., Die sieben Klimata und die ΠΟΛΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ: eine Untersuchung zur Geschichte der Geographie und Astrologie im Altertum und Mittelalter, Heidelberg 1929.

Hartog F., Mirror of Herodotus: The Representation of the Other in the Writing of History, transl. J. Lloyd, Berkley/Los Angeles 1988.

Spingou F., A Poem on the Refortification of Dorylaion, ByzSym 21 (2011), 138–167.

Evans J., The History and Practice of Ancient Astronomy, New York and Oxford 1998, 95–97.

Durak K., “Defining the 'Turk': Mechanisms of Establishing Contemporary Meaning in the Archaizing Language of the Byzantines,” Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik (2009), 65–78.

Korobeinikov D., How ‘Byzantine’ were the Early Ottomans? Bithynia in ca. 1290-1450, in Османский мир и османистика: сборник статей к 100-летию со дня рождения А.С. Тверитиновой (1910-1973), Москва 2010, 224–230.

Bagrow L., The Origin of Ptolemy’s Geographia, Geografiska Annaler 27 (1945), 320–29.

Candiotto L., Nous e phren: conoscenza intellettuale, razionalità discorsiva e saggezza erotica in Socrate e Platone, Methodos: savoirs et textes 16 (2016).

Neville L., Anna Komnene: The Life and Work of a Medieval Historian, Oxford 2016.

Neville L., Heroes and Romans in the Twelfth-Century Byzantium: The Material for History of Nikephoros Bryennios, Cambridge 2012.

Bartusis, M.C. Late Byzantine Army: Arms and Society, 1204–1453, Philadelphia 1997.

Wheeldon M.J., ‘True Stories’: The Reception of Historiography in Antiquity, in: History as Text: the Writing of Ancient History, ed. A. Cameron, Chapel Hill 1989, 33–63.

Magdalino P. and Macrides R., The Fourth Kingdom and the Rhetoric of Hellenism, in The Perception of the Past in Twelfth-Century Europe, ed. Magdalino, London/Rio Grande 1992, 117-56.

Mullett M., Novelisation in Byzantium: Narrative after the Revival of Fiction, in: Byzantine Narrative: Papers in Honour of Roger Scott, ed. J. Burke et al, Melbourne 2006, 1–28.

Hekster O., Rome and Its Empire, AD 193–284, Edinburgh 2008.

Magdalino P., Byzantine Snobbery, ed. M. Angold, The Byzantine Aristocracy, XI to XIII Centuries, Oxford 1984, 58-78.

Beaton R., Antique Nation? ‘Hellenes’ on the Eve of Greek Independence and in Twelfth-Century Byzantium, BMGS 31 (2007), 79–98.

Shukurov R., The Byzantine Turks, Leiden/New York 2016.

Sulivan S. D., The Original Meaning of Phren, Psychological Activity in Homer: A Study of Phren, Ottawa 1988.

Vryonis S., The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, Berkley 1971.

Papaioannou S., The Aesthetics of Historiography: Theophanes to Eusthatios, in: History as Literature in Byzantium: Papers from the Fortieth Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Birmingham, April 2007, ed. R. Macrides, Surrey, England, 2010, 3–24.

The Seljuks of Anatolia: Court and Society in the Medieval Middle East, eds. A.C.S. Peacock and S. N. Yildiz, London/New York 2012; A.C.S. Peacock, The Seljuq History: A New Interpretation, London 2013.

The Seljuqs: Politics, Society, and Culture, eds. C. Lange and S. Mecit, Edinbourgh 2012.

Κιαπίδου Ε-Σ., Ἡ Σύνοψη Ἱστοριῶν τοῦ Ἰωάννη Σκυλίτζη καὶ οἱ πηγές της (811‐1057), Αθήνα 2010.

Βάρζος Κ., Η Γενεαλογία των Κομνηνών, Θεσσαλονίκη 1984.

Μέκιος Κ.Μ., Ὁ μέγας δομέστικος τοῦ Βυζαντίου, Ἰωάννης Ἀξούχος καὶ πρωτοστράτωρ ὁ ὑιὸς τοῦ Ἀλέξιος, Αθῆναι 1932.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Aleksandar Jovanovic

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.