| More

Arab apostates in Byzantium: Evidence from Arabic sources

Views: 1583 Downloads: 769
Abdelaziz Muhammad RAMADAN
Abdelaziz Muhammad RAMADAN

AbstractΤο άρθρο πραγματεύεται το θέμα της παρουσίας Μουσουλμάνων Αράβων «αποστατών» στο Βυζάντιο βάσει των ιστοριογραφικών αραβικών πηγών και σε σύγκριση με τις βυζαντινές πηγές. Εξετάζει εξονυχιστικά εάν υπήρχε δυνατότητα παρουσίας μίας μόνιμης αραβικής μειονότητας, η οποία θα είχε τις προϋποθέσεις για ένταξη στη βυζαντινή κοινωνία. Ως εκ τούτου, η εν λόγω δημοσίευση επιδιώκει να αντιμετωπίσει πολλά θέματα όπως: οι συνοριακές κοινότητες ως ένα πρόσφορο περιβάλλον για την αποστασία, τα προσωπικά κίνητρα της αποστασίας, μέχρι ποιό βαθμό οι Βυζαντινοί αποδέχθηκαν αυτούς τους αποστάτες, είτε σε επίσημο είτε σε καθημερινό επίπεδο σχέσεων. Τέλος, αναλύει πώς καθορίστηκε ο βαθμός αφομοίωσής τους στην βυζαντινή κοινωνία

Keywords


Arab minorities in Byzantium; Apostasy from Islam; voluntary conversion and assimilation

Full Text:

PDF

References


Sources:

Abū al-Faraj AL-IṢFAHᾹNĪ, Kitāb al-Aghānī, ed. Iḥsān ʿABBᾹS et al., Beirut 2008.

Abū al-Faraj AL-IṢFAHᾹNĪ, Al-Dayārāt, ed. Jalīl AL-ʿAṬṬYEH, London, 1991.

Anna Komnena, The Alexiad, trans. E. R. A.SEWTER, Penguin Books 1982.

ʿArīb ibn Saʿd AL-QURṬUBĪ, Ṣilat Tārīkh al-Ṭabarī, ed. Muḥammad Abū Al-Faḍl IBRᾹHĪM, Beirut, n.d.

AL-BALᾹDHURĪ, Futūḥ al-Buldān, ed. Raḍwān Muḥammad RAḌWᾹN, Beirut 1982.

BAR HEBRAEUS, Chronographia, Arab. trans. I. ARMALEH, Tārīkh al-Zamān, Beirut 1991.

Constantine PORPHYROGENITUS, De Ceremoniis aulae Byzantinae. Libri Duo, ed. I. Reiske, CSHB, Bonn, 1829.

Constantine PORPHYROGENITUS, De Administrando Imperio, ed. G. Y. MORAVCSIK, trans. R.J.H. JENKINS, Washington, D.C., 1967.

AL-DHAHABĪ, Al-ʿIbar fī Khabar man Ghabar, ed. Salāḥuddīn AL-MUNJID, Kuwait 1948.

AL-DHAHABĪ, Syar Aʿlām al-Nubalāʾ, ed. Shuʿayb AL-ARNᾹʾŪṬ, Beirut 1993.

Digenes Akrites, ed. & trans. J. MAVROGORDATO, Oxford, 1970.

Digenis Akritis: The Grottaferrata and Escorial Versions, ed. & trans. E. JEFFREYS, Cambridge 1998.

GENESIOS, On the Reigns of the Emperors, trans. A. KALDELLIS [Byzantina Australiensia 11], Canberra 1998.

Georgius CEDRENUS, Historiarum Compendium, II, ed. I. BEKKER, CSHB, Bonn, 1839.

Georgius MONACHUS, in: THEOPHANES CONTINUATUS, Chronographia, ed. I. BEKKER, CSHB, Bonn 1838.

IBN AL-‘ADĪM, Zubdat al-Ḥalab min Tārīkh Ḥalab, ed. Sāmī AL-DAHᾹN, Damascus 1951.

IBN ʿASᾹKIR, Tārīkh Madīnat Dimashq, ed. Muḥibaddīn AL-ʿUMRUWĪ, Cairo 1995.

IBN Al-ATHĪR, Al-Kāmil fī al-Tārīkh, ed. ʿAbdullah AL-QᾹḌĪ, Beirut, 1995.

IBN AL-ATHĪR, Asad al-Ghābah fī Ma‘refat al-Saḥābah, Dār al-Shaʿb, Cairo, n.d.

Ibn Ḥajar AL-ʿASQALᾹNĪ, Al-Iṣāba fī Tamyīz al-Saḥāba, ed. ʿAlī M. AL-BAJᾹWĪ, Beirut, 1992.

IBN ḤAWQAL, Kitāb Surat al-Arḍ, Cairo n.d.

IBN AL-JAWZĪ, Al- Muntaẓam fī Tārīkh al-Mulūk wa al-Umam, ed. Muḥammad ʿAbd al-Qādir. ʿAṬᾹ, Beirut 1992.

IBN KATHĪR, al-Bidāya wa al-Nihāya, ed. ‘Alī Muḥammad AL-BAJᾹWĪ, Beirut, 1992.

IBN MISKAWYH, Kitāb Tajārub al-Umam, ed. H.F. AMEDROZ, Cairo, 1915.

Leo THE DEACON, The History of Leo the Deacon: Byzantine Military Expansion in the Tenth Century, trans. A-M. TALBOT - D.F. SULLIVAN, Washington, D.C. 2005.

Leo GRAMMATICUS, Chronographia, ed. I. BEKKER, CSHB, Bonn 1892

AL-MASʿŪDĪ, Murūj al-Dhahab wa Maʿādin al-Jawhar, Cairo 1966.

AL-MASʿŪDĪ, Al-Tanbīh wa al-Ishrāf, Damascus 2000.

E. McGEER, Sowing the Dragon’s Teeth: Byzantine Warfare in the Tenth Century, Washington, D.C. 1995.

Michael THE SYRIAN, Chronique de Michel le Syrien, trans. J.B. CHABOT, Paris 1899-1910.

NIKEPHOROS II, Skirmishing, in: Three Byzantine Military Treatises, trans. G.T. DENNIS, Washington, D.C. 1985, 144-239.

Al-Qādī ‘ABD AL-JABBᾹR, Tathbīt Dalā’il al-Nubuwah, ed. ‘Abd al-Karīm ‘UTHMᾹN, Beirut, 1966.

Salāḥuddīn AL-MUNJID, Qaṣīdat Imbrāṭūr al-Rūm Niqfūr Fūqās fī Hijāʾ al-Islām wa al-Muslimīn wa Qaṣīdatā al-Imāmyn al-Qafāl al-Shāshī wa Ibn Ḥazm al-Andalusī fī al-Rad ʿAlayhu, Beirut 1982.

Sīrat al-Amīra Dhāt al-Himma, al-Maktabah al-Sha‘bīah, Beirut 1981.

SKYLITZES, A Synopsis of the Byzantine History 811-1057, ed. & trans. J. WORTLEY, Cambridge 2010.

Symeon MAGISTER, in: THEOPHANES CONTINUATUS, Chronographia, ed. I. BEKKER, CSHB, Bonn, 1838.

AL-ṬABARĪ, Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk, ed. Muḥammad Abū Al-Faḍl IBRᾹHĪM, Beirut 1986.

THEOPHANES, The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern History AD.284-813, trans. C. MANGO & R. SCOTT, Oxford 1997.

THEOPHANES CONTINUATUS, Chronographia, Libri I-IV, ed. & trans. M. FEATHERSTONE - J. S. CODOÑER, Boston-Berlin 2015.

THEOPHANES CONTINUATUS, Chronographia, Liber V: Vita Basillii Impratoris, ed. & trans. I. ŠEVČENKO, CFHB, Boston-Berlin 2011.

THEOPHANES CONTINUATUS, Chronographia, Liber VI, ed. I. BEKKER, CSHB, Bonn 1838.

Yaḥya AL-ANṬᾹKĪ, Annales, ed. L. CHEIKHO, Beirut 1905.

Yāqūt AL-ḤAMAWĪ, Muʿjam al-Buldān, ed. Ḥasan ḤABASHĪ, Beirut 1986.

The Life of St. Nikon, ed.& trans. D. SULLIVAN, Massachusetts 1987.

The Life of St. Athanasia of Aegina, trans. L.F. SHERRY, in: Holy Women of Byzantium. Ten Saints Lives in English Translation, ed. A-M. TALBOT, Washington, D.C. 1996, 137-158.

Vita Euthymii Patriarchate CP, ed. P. KARLIN-HAYTER, Brussels 1970.

ZONARAS, Epitomae Historiarum, ed. M. PINDER, CSHB, Bonn, 1897.

Modern Works:

A.A. ABŪ SE‘DA, Byzantium and Islam (9th – 10th Centuries): A Historical Evaluation of the Role of Religion in Byzantine-Muslim Relations, Ph.D. Dissertation, The University of Birmingham 2000.

CH.M. BRAND, The Turkish Element in Byzantium, Eleventh-Twelfth Century, DOP 43 (1989), 1-25.

L. BRUBAKER - J. F. HALDON, Byzantium in the Iconoclast Era c. 680-850: A History, Cambridge 2001.

J.B. BURY, A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Accession of Basil I. A.D.802-867, New York 1965.

M. CANARD, Les relations politiques et sociales entre Byzance et les Arabs, DOP 18 (1964), 35-56.

N.M EL-CHEIKH, Describing the Other to Get at the Self: Byzantine Women in Arabic Sources (8th-11th Centuries), Journal of Economic and Social History of the Orient 40/2 (1997), 239-250.

N.M EL-CHEIKH, Women, Islam, and Abbasid Identity, Cambridge, Mass.-London, 2015.

J.S. CODOÑER, The Emperor Theophilos and the East, 829-842: Court and Frontier in Byzantium during the Last Phase of Iconoclasm, New York-London 2014.

W.A. FARAG, The Truce of Safar A.H.359- December- January 969-970, Birmingham 1977.

C. GALATARIOTOU, Structural Oppositions in the Grottaferrata Digenes Akrites, BMGS 11 (1987), 29-68.

S. GERO, Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo III. With Particular Attention to the Oriental Sources, Louvain 1973.

S. GERO, Early Contacts between Byzantium and the Arab Empire: A Review and Some Reconsiderations, in: Proceedings of the Second Symposium on the History of Bilad Al-Sham during the early Islamic Period up to 40 A.H./640A.D., ed. M.A. BAKHIT, Amman 1987, I, 129-130.

V. GRUMEL, Les Regestes des actes du patriarcat de Constantinople, I, Les actes des patriarches, Paris, 1974.

J. F. HALDON, Recruitment and Conscription in the Byzantine Army c.550-950: A Study on the Origins of the Stratiotika Ktemata, Wien 1979.

J. F. HALDON - H. KENNEDY, The Arab-Byzantine Frontier in the 8th. and 10th. Centuries: Military Organisation and Society in the Borderlands”, Recueil des travaux de ľ Institut ďétudes byzantines 19 (1980), 79-116.

M. F. HENDY, Studies in the Byzantine Monetary Economy, c. 300-1450, Cambridge 1985.

R.J.H. JENKINS, Flight of Samonas, Speculum 23(1948), 217-235.

P. KARLIN-HAYTER, The Emperor Alexander Bad Name, Speculum 44 (1969), 585-96.

A. KAZHDAN (ed.), The Oxford Dictionary of Byzantium. New York, Oxford, 1991.

A. KOLIA-DERMITZAKI, Some Remarks on the Fate of Prisoners of War in Byzantium (9th-10th Centuries), in: La Liberazione dei ‘Captivi’ tra Christianità e Islam, Atti del Congresso Interdisciplinare di Studi Storici, Roma, 16-19 Settembre 1998 [Collectanea Archivi Vaticani 46], Città del Vaticano 2000, 583-620.

R. LOPEZ, Foreigners in Byzantium, Bulletin de l’institut historique belge de Rome 44 (1974), 341-352.

T.M. MUHAMMAD, The Conversion from Islam to Christianity as viewed by the Author of Digenes Akrites, Collectanea Christiana Orientalia 7 (2010), 121-140.

M.D. NICOL, Symbiosis and Integration: Some Greco-Latin Families in Byzantium in 11th to 13th Centuries, BF 7 (1979), 113-135.

N. OIKONOMIDES, Ľ épopée de Digénis et le frontière orientale de Byzance aux Xe et Xie siècles, TM 7(1979), 375-397.

N. OIKONOMIDES, The Turks in the Byzantine Rhetoric of the 12th. Century, in: Decision Making and Change in the Ottoman Empire, ed. C.E. FARAH, The Thomas Jefferson University Press, Northeast Missouri State University 1993, 149-155.

G. OSTROGORSKY, Les débuts de la querelle des images, in: Mélanges Charles Diehl, Paris 1930.

A.M.A. RAMAḌᾹN, The Treatment of Arab Prisoners of War in Byzantium, 9th-12th Centuries, AnIsl 43 (2009), 155-194.

S.W. REINERT, The Muslim Presence in Constantinople, 9th-15th Centuries: Some Preliminary Observations, in: Studies on the Internal Diaspora of the Byzantine Empire, ed. H. AHRWEILER - A.E. LAIOU, Washington, D.C. 1998, 125-150.

K.M. RINGROSE, The Perfect Servant: Eunuchs and the Social Construction of Gender in Byzantium, Chicago 2003.

J. ROSSER, Theophilos’ Khurramite Policy and its Finale: The Revolt of Theophobus’ Persian Troops in 838, Βυζαντινὰ 6 (1974), 265-71.

L. RYDÉN, The Portrait of the Arab Samonas in Byzantine Literature, Graeco-Arabica 3 (1984), 101-108.

L. SIMEONOVA, In Depths of Tenth-Century Byzantine Ceremonials: The Treatment of Arab Prisoners of War at Imperial Banquets, BMGS 22 (1998), 75-104.

Sh. TOUGHER, The Reign of Leo VI (886-912): Politics and People, Brill 1997.

W. TREADGOLD, The Byzantine Revival A.D.780-842, Stanford 1988.

A.A. VASILIEV, The Iconoclastic Edict of caliph Yazid II, A.D.721, DOP 9 (1956), 23-47.

G.E. VON GRUNEBAUM, Medieval Islam, Chicago 1964.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Abdelaziz Muhammad Ramadan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.